Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto  všeobecné  obchodní  podmínky  se  stávají  nedílnou  součástí  každého závazkového vztahu  uzavíraného  mezi  Hafele Czech & Slovakia s.r.o., popř. Hafele Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v postavení prodávajícího (dále jen „prodávající“)  a  kupujícím  (fyzická  nebo  právnická   osoba) registrovaným v elektronickém nákupního systému One web (E@sy link) provozovaném prodávajícím.  Smluvní   vztahy  mezi   těmito stranami   se   řídí   dále popsanými všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Rozsah platnosti

Tyto  VOP upravují  prodej  zboží  mezi  kupujícím  a prodávajícím a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, resp. potvrzené objednávky či smluvního vztahu vzniklého dodáním objednaného zboží prodávajícího kupujícímu. VOP platí  v plném  rozsahu,  pokud  se  prodávající  a  kupující  nedohodnou  v kupní  smlouvě, případně potvrzené objednávce či jinak na odlišných podmínkách. Ujednání v jednotlivých kupních smlouvách, pokud jsou odlišná od ustanovení ve VOP, mají před těmito přednost. Prodávající je oprávněn jednostranně přiměřeně změnit tyto VOP. Změněnými podmínkami se řídí smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP. Pro konkrétní objednávku kupujícího platí vždy znění VOP účinné ke dni odeslání objednávky prodávajícímu kupujícím, zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Registrace

3.1 Pro uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je podmínkou registrace kupujícího v databázi společnosti Hafele Czech & Slovakia. Pro registraci  kupujícího je nutné předložení identifikačních údajů kupujícího (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), dále pak doklad o registraci plátce daně z přidané hodnoty.

3.2 Obchodní zástupce prodávajícího poté při osobním jednání dohodne další podrobnosti, včetně platebních a diskontních podmínek, způsobu dodávky zboží a souvisejících informací. Po registraci je kupujícímu přiděleno zákaznické číslo, které slouží jako identifikátor  kupujícího  při veškerém obchodním styku, řešení reklamací, apod. Při registraci kupujícího a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět vždy správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené pod jeho zákaznickým číslem je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím pod jeho zákaznickým číslem a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn zrušit registraci kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující neprovedl pod svým zákaznickým číslem déle než 12 měsíců žádnou závaznou objednávku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

3.3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Prohlášení a sdělení před uzavřením kupní smlouvy/odesláním objednávky

Kupující potvrzuje svým jednáním - odesláním objednávky, že před jejím odesláním prodávajícímu mu prodávající sdělil, resp. se kupující dostatečně seznámil s těmito údaji prodávajícího na jeho internetových stránkách:

a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

5. Ustanovení týkající se smluvního vztahu uzavřeného se spotřebitelem

5.1. Sdělení prodávajícího kupujícímu v postavení spotřebitele:

Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od nákladů internetového i telefonického připojení dle podmínek dodavatele telekomunikačních a datových služeb kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká smluvní přepravy.
Prodávající může požadovat úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu.
Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.
V případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena plnění sjednána za celou dobu poskytování zboží, není-li uvedeno jinak.
Ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího v rámci One Web (E@sy link) uváděny v hodnotě €/100 ks bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. Způsob úhrady dodání zboží a její výše je kupujícímu zaslána společně s potvrzením objednávky, kde je vyúčtována a stává se součástí kupní ceny zboží;

V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, po dohodě s Prodávajícím s přihlédnutím k povaze a typu zboží či služby. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upravena na základě jeho výslovného požadavku.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

V případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího, nebo je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

6. Náležitosti smlouvy či objednávky

Za závaznou objednávku je považována pouze písemná objednávka či smlouva, případně  objednávka zadaná prostřednictvím elektronického nákupního systému One Web (E@sy link). Kupující je povinen uvést v objednávce své identifikační údaje (obchodní jméno dle výpisu z OR, sídlo, příp. místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní spojení), přesné označení požadovaného zboží, jeho množství, způsob a místo dodání, požadovaný termín odběru . V případě, že je zboží objednáváno na základě nabídky prodávajícího, tvoří tato nabídka nedílnou součást objednávky.

6.1 One Web (E@sy link)

Prodávající se zavazuje přidělit kupujícímu bezplatně PIN přístupový kód pro aplikaci One Web (E@sy link), která slouží jako elektronický nákupní systém. Kupující bere na vědomí, že informace obsažené v aplikaci jsou důvěrné a není dovoleno je sdílet s dalšími společnostmi. Prodávající se zavazuje poskytnou dále součinnost při využití aplikace formou zaškolení oprávněné osoby objednatele.

Specifikace zboží

Zboží je specifikováno jednoznačně 8-mi místným objednacím kódem (Article Nr.) a počtem objednaných kusů. Popis zboží slouží pouze jako doplňující informace. Sjednaný druh a množství zboží lze měnit pouze na základě písemné dohody obou stran.

6.2 Potvrzení objednávky

6.2.1. Automaticky uvolněné objednávky - objednávka realizovaná prostřednictvím systému One web, která splňuje minimálně podmínky vyjmenované níže je systémem zpracována plně automaticky a je rovnou bez jakéhokoliv dalšího podnětu uvolněna k balení a expedici. Základní parametry automatického uvolnění a odeslání objednávky: 

 • Dostatečný kreditní limit (=uhrazené faktury ve splatnosti) 
 • Dostatečná výše objednávky (min výše 50 € bez DPH a dopravného) 
 • Objednávka neobsahuje položky, kde je nutná součinnost zákaznického servisu (např. klíčový plán, specifické zadání rozměrů nebo jiných parametrů, apod.) 
 • Objednávka neobsahuje spec. poznámky zákazníka 
 • Dodací adresa je standardní dodací adresou, kterou má zákazník nastavenou v systému 
 • Zákazník má nastavené standardní platební podmínky na fakturu (nefunguje pro předplatbu ani platbu kreditní kartou). 

Pro takto potvrzené a pro expedici uvolněné objednávky není vyžadováno zpětné potvrzení zákazníkem. 

6.2.2. Objednávky potvrzené pracovníkem zákaznického servisu - Prodávající se zavazuje písemně e-mailem potvrdit objednávku kupujícího nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení objednávky. Výjimkou může být situace, kdy povaha objednaného zboží, popř. zákaznické úpravy vyžadují prověření ve výrobním závodu. V tomto případě je kupující o této skutečnosti informován, konkrétní potvrzení dodávky dodá prodávající v co nejkratším možném termínu.

6.3 Storno objednávky

Storno,  nebo  částečné  storno  potvrzené  zakázky  je možné pouze se souhlasem prodávajícího.  V předem  dojednaných,  nebo prodávajícím  potvrzených  případech  bere  kupující  na  vědomí,  že  při  zrušení  zakázky  uhradí prodávajícímu vzniklé náklady, nejméně však 30% hodnoty zakázky.

6.4 Minimální výše objednávky

Minimální výše objednávky je 50 € nebo odpovídající hodnota v CZK (bez DPH). V případě, že je objednávka v menší hodnotě bude k ceně připočten administrativní příplatek ve výši 30 €.

6.5 Kupní cena

Kupní  cena  sjednaná  ve  smlouvě  je  cenou  za dohodnutý předmět koupě bez DPH. Kupní cena neuvedená  ve  smlouvě  nebo  objednávce  bude  stanovena  podle aktuálního  ceníku  zboží  a  služeb  prodávajícího platného v době uzavření smlouvy. Náklady spojené s pojištěním a dopravou zboží, resp. dalšími dohodnutými službami zajištěnými prodávajícím pro kupujícího, jsou vyčísleny v potvrzení objednávky jako samostatná položka. Náklady spojené s   dopravou včetně DPH uhradí kupující prodávajícímu ve výši stanovené ve smlouvě nebo v objednávce.

Náklady spojené s  dopravou zboží hradí prodávající, pokud objednávka přesáhne výši 250 € nebo odpovídající částku v Kč (bez DPH) nebo v případě, že se jedná o oprávněnou (uznanou) reklamaci, dodávku nedodaného zboží. Pokud není dohodnuto jinak, je kupní cena sjednána v měně EUR a je v této měně i hrazena. Prodávající se zavazuje uvádět na fakturách informativní přepočet na Kč dle zákona o DPH

6.6 Cena dopravy

Cena dopravy zboží pro objednávky s hodnotou pod 250 € bez DPH je jednotná ve výši 13 € bez DPH, bez ohledu na typ zboží či přepravní společnosti (nevztahuje se na expresní přepravu FedEx):

 • GLS – omezení 1 balík o maximální hmotnosti 31 kg, max. rozměr 2,0 m
 • LSU (Lagermax) – bez omezení počtu ks balíků a rozměrů
 • Expresní přeprava (FedEx, DHL) je možná na vyžádání dle platného ceníku zvoleného kurýra.

Cena dopravy je vždy vyčíslena na potvrzení objednávky jako samostatná položka, pokud není vyčíslena, je doprava hrazena prodávajícím.

7. Dodací lhůty

Dodací  lhůty  jsou  závazné,  jen  pokud  jsou  písemně  potvrzeny  oběma  stranami.              V případě nedodržení  termínu  dodání  ze  strany  prodávajícího,  nelze  ze  strany  kupujícího  uplatňovat jakékoliv nároky z titulu dodání zboží po termínu požadovaném kupujícím. Dodací lhůty u těch zakázek, ve kterých je sjednána záloha, popř. platba, začínají plynout po připsání sjednané celé zálohy na účet prodávajícího.

8. Místo plnění a další   činnosti související s dodávkou

Místem  plnění, dodání zboží  je  centrální sklad společnosti v Nagoldu, objedná-li zákazník přepravu do určitého místa, pak se uskutečňuje dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V tomto případě prodávající umožní  kupujícímu  uplatnit  práva  z přepravní  smlouvy  vůči  přepravci  ohledně  vzniku  škody na zboží. Dodávka nezahrnuje vykládku a manipulaci.

Převzetí  zboží  v množství  a  kvalitě  potvrdí  oprávněný  zástupce  kupujícího  při  složení  zboží  u odběratele podpisem dodacího či přepravního listu s čitelným uvedením jména.

V  případě  poškození  obalu  zásilky  je  zástupce  kupujícího  povinen  toto  poznamenat  ihned  do poznámek  přepravního  listu  dopravce.  Zástupce  kupujícího  je  povinen  si  doručené  zboží zkontrolovat  neprodleně  po  převzetí  zásilky  .  Případné  poškození  zboží  je kupující povinen obratem nahlásit prodávajícímu  a  to  nejpozději  do  jednoho pracovního dne od  doručení.  Rozdíly v počtu  dodaného  množství  je kupující  povinen  nahlásit  prodávajícímu  nejpozději do dvou pracovních dnů od  doručení.  Výše  uvedené  oznamovací povinnosti  je  třeba  provést  ze  strany  kupujícího v daných  termínech s tím,  že  na  pozdější oznámení již nebude brán zřetel.

9. Cena

Ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny s ohledem na změny nákupních cen, nákladů a poplatků.

10. Platební podmínky

Prodávající  je  oprávněn  účtovat  kupní  cenu  dnem,  kdy  došlo  k předání  zboží  kupujícímu  nebo přepravci k přepravě. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu nebo požadovat platbu v hotovosti. Kupující  je  povinen  uhradit  kupní  cenu  na  účet  prodávajícího  ve  lhůtě  splatnosti uvedené  na faktuře. Úhradou  se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

Prodávající  je  oprávněn,  aniž  by  zaslal  upomínku,  účtovat  kupujícímu  v případě  prodlen s placením úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z celkové neuhrazené kupní ceny.

Pokud  je  kupující  v prodlení  s placením,  je  prodávající  oprávněn  zadržet  dosud  nesplněné dodávky  ze  všech  uzavřených  a  nerealizovaných  kupních  smluv  s kupujícím,  aniž  by  to znamenalo porušení smlouvy.

Uplatnění skonta – kupující je oprávněn uplatnit skonto pokud má podmínky skonta nadefinované pro nákup od Prodávajícího. Skonto není možné uplatnit v případě, že prodávající eviduje u kupujícího jiné faktury, které jsou po lhůtě splatnosti.

Při placení kreditní kartou je v rámci objednávkového systému zákazník vyzván k jejímu zadání a úhradě při posledním kroku. V případě, že je výše hodnoty objednávky nižší než 250 € bez DPH, je k objednávce systémem automaticky připočteno dopravné v  aktuální výši.

11. Nabytí vlastnického práva

Vlastnictví  ke  zboží,  jehož  prodej  je  předmětem  kupní  smlouvy,  přechází  na  kupujícího okamžikem zaplacení úplné kupní ceny za dodané zboží. Zaplacením úplné kupní ceny se rozumí připsání  celé  fakturované  částky  na  účet  prodávajícího.

Všechny předměty prodeje (produkty) zůstávají vlastnictvím prodávajícího až do úplného pokrytí všech  závazků  kupujícího  vzniklých  z jakéhokoliv  důvodu  z předmětné  zakázky.

Zboží, které nebylo plně uhrazeno, nesmí být kupujícím dále prodáváno a dáváno do zástavy jako ručení,  pokud  k tomu  prodávající  nedal  písemný  souhlas.

Pokud kupující nedodrží platební podmínky, nebo je-li ukončena kupní smlouva z jeho viny, nebo je-li jeho firma v insolvenčním řízení dle zákona č. 182/2006 Sb.  v platném znění, jsou všechny jeho závazky splatné okamžitě, a to i v případě, kdy směnky nebo jiné druhy plateb, mají pozdější splatnost. Nebudou-li pozdější závazky uhrazeny ihned, vyhrazuje si prodávající právo požadovat od kupujícího výdej dodaného zboží bez jakýchkoliv překážek a dalších nároků.

12. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat dodané zboží dle průvodních dokladů. U   zjevných   vad   je   kupující   povinen   tyto   vady   reklamovat   dle   dále uvedených reklamačních   podmínek prodávajícího. Za zjevnou vadu se považuje též vada množstevní.

Reklamace  musí  mít  vždy  písemnou  formu  a  musí  být  doložena  doklady  pro  projednání oprávněnosti reklamace. Nejlepší formou evidence vzniku reklamace je její zápis v objednacím systému po přihlášení k zákaznickému účtu. Zde v sekci Informace o zásilce - Číslo zásilky je možné přímo vybrat požadovanou položku(-ky) k reklamaci.

Kupující  je  povinen  podat  prodávajícímu  zprávu  o  případných  vadách  neprodleně         potom,  kdy vady zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. Při reklamaci zboží si prodávající vyhrazuje právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění.

Je-li  prokázáno,  že  reklamace  je  oprávněná,  je  prodávající  povinen  dle  dohody  obou  stran poskytnout kupujícímu jeden z následujících nároků:

 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • v dohodnuté lhůtě odstranění vady opravou zboží (jsou-li vady odstranitelné)
 • dodávka  náhradního  zboží  za  zboží  vadné  či  dodávka  chybějícího zboží.

V případech  těmito podmínkami  neupravených,  se  odpovědnost  za  vady  zboží  a  nároky  z vad  zboží  řídí  ustanoveními obchodního zákoníku.

Na   dodané   zboží   poskytuje   prodávající   standardně   záruku  za jakost  v  trvání 24  měsíců  ode  dne  dodání  zboží. Prodávající ručí za to, že dodané zboží bude po dobu záruky způsobilé pro použití k účelu obvyklému s přihlédnutím k druhu a určení výrobku. Tato záruka se vztahuje na funkční  vady  zboží  způsobené  vadou  materiálu  výrobku,  vadou konstrukce  výrobku,  anebo  vadným  výrobním  postupem.

Jako  záruční  list  slouží  dodací  list,  který  je  prodávající  povinen  kupujícímu  dodat  současně  s reklamovaným zbožím.  V  případě,  že zboží  není  odebráno  osobně,  rozumí  se  převzetím  zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Ke  každému  reklamovanému  výrobku  je  kupující  povinen připojit  reklamační číslo, které mu bude přiděleno prodávajícím po nahlášení reklamace. Při reklamaci  musí  být  kupujícím uvedeny  minimálně  následující  údaje:  číslo  kupní  smlouvy, specifikace vadného výrobku, stávající umístění vadného výrobku, popis zjištěné vady včetně fotodokumentace, datum zjištění vady a kontaktní osoba kupujícího včetně telefonického  a  e-mailového  spojení.  Oznámení  vad  je  považováno za provedené okamžikem doručení písemné reklamace prodávajícímu.

12.1 Prodloužená 7-mi letá záruční doba pro vybrané výrobky

Víme, že pokud pracujete s produkty značky Hafele, očekáváte zejména kvalitu, odpovídající provedení,  funkcionalitu a kvalitní servis. Tyto priority jsou vlastní i nám. Zavedením prodloužené záruky na naše vlastní vybrané produktové řady bychom Vás, i konečné uživatele chtěli ujistit, že naše výrobky splňují nejpřísnější průmyslové standardy a normy, podle kterých jsou vyráběny a testovány. Jsme si jistí, že naše výrobky po celou dobu prodloužené záruky budou fungovat bez ztráty funkce nebo snížení výkonu. Námi poskytnutá prodloužená záruka je určená pro kování instalované pro standardní aplikace a situace naplňující parametry běžného prostředí v rozsahu daném technickými parametry výrobku. Prodloužená záruka zaniká v případě, že výrobek, který je certifikován pro určitý počet cyklů nebo provozních hodin dosáhne těchto mezních hodnot před uplynutím prodloužené záruční doby.

Prodloužená 7-mi letá záruka platí pro produkty nebo produktové řady:

 • Matrix Box P
 • Axilo
 • Free Space
 • Loox
 • Ixconnect

Prodlouženou záruku je možné uplatnit pro zboží objednané od 1.3.2022.

Záruka prodávajícího za jakost zboží se nevztahuje na vady zboží způsobené:

 • v důsledku použití zboží k nevhodnému účelu
 • v  důsledku  nevhodné,  neodborné  nebo  v  rozporu  s  návodem prodávajícího provedené manipulace, skladování, údržby nebo montáže zboží
 • v důsledku nedodržení stanovených technických norem, předpisů a postupů
 • v  důsledku  předem  prodávajícím  neschválených  změn, úprav a oprav
 • v důsledku změn, úprav a oprav dodaného zboží provedených jinou osobou než prodávajícím nebo jím zmocněnou osobou či firmou
 • v důsledku poškození zboží vadným skladováním po dodání a poškození zboží třetí osobou nebo neodvratitelnými událostmi.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • není-li  kupující  schopen  prodávajícímu  prokázat,  že  reklamované zboží bylo nakoupeno u prodávajícího
 • porušením  ochranných  pečetí  a  nálepek,  pokud  na  výrobku jsou
 • používáním   zboží   v   podmínkách,   které   neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci
 • mechanickým poškozením zboží kupujícím
 • zboží bylo poškozeno živly
 • na komponenty systému LED osvětlení Loox v případě propojení systému s komponenty třetích stran

13. Reklamace

Kupující je oprávněn reklamovat zboží pouze v záruční době. Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Zadání reklamace provádí kupující prostřednictvím Oneweb. Fyzické vrácení zboží  lze  provést  jen  se  souhlasem  prodávajícího,  na  náklady  kupujícího a  nikoliv  na dobírku.  Při  vrácení  zboží,  které  bylo  chybně  objednáno  bez  zavinění  prodávajícího  a  jehož vrácení   bylo   prodávajícím   odsouhlaseno,   budou   při   vystavení   dobropisu   odečteny   jeho manipulační náklady. Při vrácení zboží je třeba doložit fakturu. Zboží ve zvláštním provedení, nebo zboží specificky upravené podle přání zákazníka není přijímáno zpět.

Pokud  se  prodávající  a kupující  nedohodnou  na  jiné  lhůtě, je prodávající povinen reklamaci včetně odstranění závady výrobku  vyřídit  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  Po uplynutí této lhůty  má  kupující  stejná  práva,  jako  by  se  jednalo  o  neodstranitelnou vadu.

Při  reklamaci  zboží,  na  které  se  vztahuje  zákonná  záruka, provede  prodávající  odstranění  vady  formou  opravy,  případně  výměnou  dílu  nebo  vadného  výrobku  za  výrobek nový  s původním  výrobkem  plně  funkčně  kompatibilním a stejných technických parametrů.

V  případě,  že  prodávající  nebude  schopen  provést  opravu výrobku ani jeho výměnu za jiný, vystaví dobropis v hodnotě reklamovaného zboží, na základě kterého kupujícímu vrátí kupní cenu těchto výrobků.

U mimo-záručních oprav prodávající poskytuje na provedenou práci a vyměněné díly záruku na stejnou vadu, jež byla při opravě odstraněna, v délce 6 měsíců.

14. Závěrečná ustanovení

Změny,  doplnění  a  dodatky  kupní  smlouvy,  příp.  potvrzené  objednávky  jsou  platné  jen  tehdy, jestliže jsou uzavřeny písemnou formou a jsou podepsány oběma smluvními stranami.

Právní   vztahy   neupravené   VOP   ani   kupní   smlouvou   se   řídí   příslušnými   ustanoveními obchodního zákoníku.

Tyto  všeobecné  prodejní  a  dodací  podmínky  byly  vydány  společností  Hafele Czech & Slovakia s.r.o. jako nedílná součást obchodně právních vztahů s každým kupujícím.

 

V Praze dne   8.6.2022                                                 

Martin Běhunek, jednatel